Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med nærmere 1500 medlemsbedrifter og over 3100 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.


Organisasjonen har som oppgave å fremme regionens næringslivsinteresser. I tillegg utøver vi handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringslivet og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Vår visjon er å løfte og inspirere. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Bergen Næringsråd har 14 fast ansatte og tre ansatte i prosjektstilling. Av de 17 ansatte er det 9 kvinner og 8 menn. I tillegg har vi hvert semester praksisstudenter fra Universitetet i Bergen.

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i 2019. Sykefraværet i 2019 var på 3,8 prosent mot 3,9 prosent i 2018. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Internt er det nedsatt grupper som jobber med tiltak for hvordan organisasjonen best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd.

Bergen Næringsråd skal fremme våre medlemmers behov. Vi skal sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig arbeid, og stå på for å oppnå gjennomslag for våre saker. Dette er våre viktigste oppgaver:

Næringspolitikk
Bergen Næringsråd setter dagsorden i næringspolitiske saker som er viktig for vårt næringsliv.

Synliggjøring
Bergen Næringsråd synliggjør regionens næringsliv og kompetanseklynger gjennom utspill i media og gjennom våre egne kanaler.

Møtearena
Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringslivet i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes høyaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Nettverk
Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Handelskammer
Bergen Næringsråd utfører handelskammertjenester og er en del av International Chamber of Commerce.