Næringspolitikk

Bergen Næringsråd jobber for at våre medlemmer skal sikres forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er pådriver for å få medlemmenes saker på dagsorden i det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge.


Våre saker prioriteres i dialog og samspill med våre medlemmer, der interessene fremmes til næringsrådet gjennom:

 • Innspill fra våre 16 ressursgrupper
 • Jevnlige medlemsundersøkelser
 • Medlemsbesøk, eller ved direkte innspill fra medlemmer
 • I våre mer enn 80 årlige medlemsmøter
 • Saker som oppstår gjennom politiske føringer i kommune, fylke og stat
 • Strategiske valg fra styret

Med utgangspunkt i dette besluttes hvilke saker som fremmes i det offentlige rom, eller direkte mot beslutningstakere.

PROGRESSIO – ET FREMTIDSRETTET SAMARBEIDSFORUM FOR Å LØFTE BERGENSREGIONEN

Styret i Bergen Næringsråd har opprettet et samarbeidsforum, Progressio, som regelmessig samler 30 av regionens fremste ledere fra næringsliv, akademia, forvaltning og politikk. Forumet skal gjennom en felles forståelse av regionens største muligheter og utfordringer angi en retning for hvordan vi kan løse disse.

Bærekraft er grunnleggende for prosjektet, og gjennom tre samlinger i 2019 er tema som havregionen, kompetanse og attraktivitet blitt løftet. Havregionen blir fulgt opp i 2020. Byrådsleder har på vegne av Bergen kommune påtatt seg ansvaret for å koordinere arbeidet med å styrke havregionens posisjon nasjonalt og internasjonalt. Dette skal skje gjennom et bredt samarbeid.

Forretningsmuligheter i det grønne skiftet var tema ved inngangen til 2020. Dette er et viktig tema for regionen som vil få økt fokus i det nye året.

Plastsmart – samarbeid for felles løsninger

Progressio har i 2019 iverksatt prosjektet Plastsmart for å forhindre plast på avveie og skape nye sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering.

Plastsmart har som mål å gjøre regionen ledende på håndtering og forretningsutvikling innen plastforsøpling. Bergen Næringsråd har i 2019 ansatt en prosjektleder i en treårig prosjektstilling for å jobbe fulltid med prosjektet.

Plastsmart skal innhente, spre og dele kunnskap om løsninger for plasthåndtering. Gjennom et partnerskap får virksomhetene i regionen tilgang til metoder og maler for å iverksette tiltak mot plast på avveie. Det er også igangsatt et forskningsprosjekt der mikroplast i avløpsvann skal kartlegges. Målet er at de ulike initiativene skal gi nye forretningsmuligheter.

Formidling og kunnskapsdeling er også høyt prioritert. Plastsmart er koblet til et program for studenter ved HVL der studentene har plastsmarte løsninger som mål for cases innen forretningsutvikling. I 2020 vil det bli tatt initiativ til nye tiltak, i tillegg til at partnerskapet for virksomheter skal rulles ut i hele regionen.

Økt fremkommelig har høy prioritet i næringslivet. Bergen Næringsråd jobber kontinuerlig for å få gjennomført prosjektene i Nasjonal Transportplan 2018-2028 (NTP) som er knyttet til regionen vår. Status på de viktigste prosjektene er som følger:

 • Sotrasambandet: Besluttet som et OPS-prosjekt. Anbudsutlysning kom i desember 2019.
 • Bergensbanen og E16 (K5): Ligger med planlagt oppstart i 2021/22 for veien Arna-Stanghelle. Jernbanedelen er ikke fullfinansiert, og det pågår fortsatt diskusjon om Ringeriksbanen.
 • Fergefri E39 (Hordfast, ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen). Trase på Hordfast er besluttet i Regjeringen, og beregnet oppstart er i 2024. Nordhordlandstunnelen er besluttet som første del på ringvei Øst, og planarbeid er i gang. For Arna-Fjøsanger har ikke fylkeskommunene iverksatt planarbeid.
 • Byvekstavtalen: Igangsatt. Ny avtale som også omfatter nabokommunene er vedtatt. Dette gir 13 milliarder kroner til regionen, i tillegg til å sikre 66 prosent statlig bidrag til bygging av bybanen til Fyllingsdalen.

I tillegg til disse prosjektene jobber vi for å få en strategi for å utbedre fylkesveiene. Etterslepet på utbedringene er på 12 milliarder kroner i Vestland fylke.

Vestland fylke er i gang med prioriteringene for neste NTP. Bergen Næringsråd har derfor intensivert arbeidet frem mot rullering av NTP våren 2020 for å sikre at våre prosjekter blir opprettholdt og gjennomført. Bergen Næringsråd ser det som svært viktig å få styrke pendlerregionene i alle fire retninger inn til Bergen.

Bergen Næringsråd laget et veikart for grønn transport i 2016 med mål om fossilfri næringstransport i 2025.  Regionen ligg er godt foran skjema til dette med innføring av utslippsfrie busser og taxier i løpet av 2021-23.

Det er i gang en gruppe som arbeider med blå bybane.  Foreløpig ser det ut til å ende med forsterket tilbud på dagens hurtigbåt til Askøy, men det jobbes fortsatt med planen om å vurdere mindre elektriske båter som en del av kollektivtilbudet i indre havn.

Næringslivet på Vestlandet har høyest eksport i Norge og er derfor avhengig av stabilitet for å kunne konkurrere i et globalt marked. Uro i internasjonale markeder med Brexit og tollbarrierer i ulike verdensdeler har skapt uforutsigbarhet også for norsk næringsliv i de siste årene. Det har foreløpig ikke rammet næringslivet i vesentlig grad, men usikkerheten kan bidra til lavere investeringsvilje og risikoevne.

Formuesskatt er en konkurranseulempe for næringslivet i vår region som følge av det store antallet privateide bedrifter. Fjerning av formuesskatt er derfor en prioritert sak, og dette budskapet fremmer vi i alle møter med sentrale politikere.

Kommuneplanens arealdel har også i 2019 hatt høy prioritet. Vedtatt plan har sju utvalgte utviklingsområder for byen med begrenset utvikling i øvrige bydeler. Planen er svært rigid, og næringslivet registrerer at dette gir redusert utbygging utenfor de definerte sonene. Næringsrådet har arrangert en rekke møter med utbyggere og kommunen for å få en mer fleksibel plan, uten å lykkes med dette. Vi har også fremhevet planer for bruk av transformasjonsområdene Dokken, Laksevåg og Nygårdstangen.

Saksbehandlingstiden i Bergen kommune er fortsatt for lang, og medfører at store prosjekt står på vent. Næringsrådet vil også i 2020 følge dette opp for å få betydelig raskere saksbehandling i Bergen kommune.

Næringsrådet har gjennom en egen gruppe jobbet for å få til etablering av en byarena ved Bystasjonen. Arbeidet har så langt ikke gitt endelig gjennomslag, selv om utbyggere står klare med penger.  Samtidig har det siste tiden vært er mer åpen dialog som gir håp for at dette konseptet kan la seg realisere.

Fra januar 2020 ble Vestland fylke en realitet. Gjennom vårt samarbeidsorgan Næringsalliansen har vi arrangert flere møter med det nye fylket, og det er opprettet en god dialog på kompetanse, næringsutvikling og samferdsel. Samtidig jobber vi videre med næringsforeningene i Stord, Haugesund og Stavanger for å styrke aksen Stavanger-Bergen. Målet er å skape et tyngdepunkt og en sammenhengene bo- og arbeidsregion med over en million mennesker.

Det har gjennom mange år vært jobbet målrettet for å gjøre Bergensregionen attraktiv for talenter og unge mennesker med rett kompetanse. Dette er et bredt satsingsområder fordi behovet for kompetanse er mangfoldig, men et særlig fokus har vært rettet mot de store trendene knyttet til grønn omstilling, økt digitalisering og evnen til å ta i bruk flerkulturell kompetanse.

Næringsrådet har ansvar for det tverrfaglige utviklingsprogrammet Trainee Vest, som bidrar til å tiltrekke og utvikle talenter for arbeidslivet i regionen. De siste årene har bedriftene i regionen rekruttert nærmere 100 svært kvalifiserte, unge arbeidstakere til regionen. Programmet mottar flere enn 1000 søknader hvert år.  Over 40 bedrifter i regionen er partnere i Trainee Vest.

Høsten 2019 arrangerte næringsrådet en bergensdag ved NTNU i Trondheim.  Dette tiltaket bidrar til å sette Bergen på kartet og vise frem regionens bedrifter og de spennende karrieremulighetene som finnes.

Bergen Næringsråd har også opprettet en egen ressursgruppe student. I 2019 har de jobbet med å få bedriftene i regionen til å ta inn studenter som sommervikarer for samtidig å vise frem bedriftene og jobbmulighetene i Bergensregionen. Dette har skjedd i samarbeid med Utdanning i Bergen.

Bergen Næringsråd leder samarbeidsarena for utdanning i Bergen. Gruppen er sammensatt av sentrale utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Samarbeidsarenaene i Vestland fylke skal i felleskap avdekke kompetansegap i regionen og finne løsninger for å møte fremtidig kompetansebehov.

Næringsrådet har i 2019 gjennomført et mentorprogram for kvinner i rådgivingsbransjen for å gi bedre kunnskap om lederroller og muligheter i bransjen. Tiltaket har fått svært gode tilbakemeldinger, og blir videreført med nye aktører i 2020.

I 2019 iverksatte Bergen Næringsråd mentorprogrammet Bergen Opportunity i samarbeid med NAV, der flerkulturelle innvandrere har deltatt for å få økt kunnskap og erfaring for å lykkes i arbeidslivet i Norge. Prosjektet mottok 250 søknader, og det ble valgt ut 20 deltakere fra 18 nasjoner, fordelt på ulike bransjen og ulike utdanningsbakgrunner.  Gjennom året har det være en rekke samlinger med nettverksbygging, bærekraft, presentasjonsteknikk, mangfoldsledelse og medietrening.  Hver deltaker har i tillegg hatt regelmessig oppfølging fra næringslivsledere i Bergen. Programmet har vært svært vellykket og blir videreført i 2020.

Ressursgruppe energi iverksatte i 2019 et interaktivt kunnskapsprogram om energi for 9. klasser i ungdomsskolen i Bergen.  Undervisningen ledes av 20 unge rollemodeller fra energibransjen, og gjennomføres med en hel dag med hver klasse. Hittil er programmet gjennomført for over 50 klasser i Bergen. Tilbakemeldingene er svært gode både fra elever og lærere, og målet er å få dette ut til resten av Vestland i løpet av 2020.

Sterke nettverk er avgjørende for å lykkes. Bergen Næringsråd er regionens viktigste nettverk på tvers av næringer, politikk og akademia. Vårt nettverk bidrar til å knytte medlemmene tettere sammen, til å fremme og løfte næringslivets saker, og til å markedsføre regionens kompetanse og muligheter. Vi inviterer til presentasjoner, workshops og debatter, og arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og utdanning/forskning.

Vi har i løpet av 2019 vært nettverksbygger mellom våre bedrifter og politikere på alle nivå i Norge. Flere av landets statsråder har deltatt på møter eller seminarer i regi av Bergen Næringsråd i året som er gått.

Hver dag fremmer vi næringslivets saker gjennom våre elektroniske kanaler, samtidig som vi har skapt arenaer der næringspolitiske saker blir løftet fram. Eksempler på dette er:

 • Bedriftsbesøk der vi møter enkeltbedrifter og næringsklynger.
 • Møter med stortingspolitikere, med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken samlet, med komitéer, statsråder og byråkrater.
 • Lokale møter med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere.
 • Møter i våre ressursgrupper, der vi inviterer inn politikere og byråkrater for å diskutere aktuelle saker.
 • Møter med utdanningsinstitusjonene, som NHH, UIB, HVL, BI og Høyskolen Kristiania.
 • Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem
 • Møter med lokale næringsforeninger i Bergensregionen og på Vestlandet