Regnskap og innstillinger

Tidligere årsrapporter (2014-2018) finner du her.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

Årsresultat konsern

Det ikke utarbeidet konsernregnskap for 2019 som tidligere. Årsaken er at Bergen Næringsråd etter salget av halvparten av Veiten 3 ikke lenger er et konsern. Næringsrådet eier nå Veiten 3 AS 50/50 sammen med Murhjørnet AS.

Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016.

1
MNOK i inntekter

Fortsatt drift

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

Regnskap

Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter ekskludert finansposter på NOK 27,6 millioner i 2019 mot NOK 27,1 millioner i 2018. Finansposter ga et positivt resultat på NOK 25,3 millioner i 2019 mot et negativt resultat på NOK -3,4 millioner i 2018.

Årsregnskapet inkludert finansposter gir derfor inntekter på NOK 52,9 millioner i 2019 mot NOK 23,7 millioner i 2018. Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,769 millioner kroner mot NOK 9,316 millioner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med 2018.

I første kvartal 2020 har utbruddet av koronaviruset medført en dramatisk nedtur i finansmarkedene. Dette påvirker Bergen Næringsråds investerte portefølje negativt. Bergen Næringsråd reduserte risikoen i porteføljen både høsten 2019 og ved starten av 2020. Vi har en sterk økonomi og likviditet til å stå gjennom krisen til markedene tar seg opp igjen.

De fleste av våre ordinære medlemsmøter er gratis for våre medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter, noe som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2019. Personalkostnader er den største posten og utgjør 51,3 prosent av foreningens samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og å styre mot et nullresultat.
Foreningen baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 var på NOK 5,3 millioner for 2019.

Styret har besluttet å sette av NOK 3 millioner fra fondet til prosjektet Progressio, og i 2019 er det benyttet tilsammen NOK 1.450 millioner til prosjektet.

BERGEN NÆRINGSRÅDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSREGIONEN

Kapitalfond av 2016 er et fond som ble tilført midler fra tidligere nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Midler fra delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS er også tillagt fondet.

Fondet har pr 31.12.19 en verdijustert egenkapital på NOK 167 millioner. Av disse midlene er NOK 151,1 millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering og avkastning for 2019 ga et positivt resultat på NOK 21,9 millioner.

DRIFT AV EIENDOMMENE

Eiendommen Veiten 3
Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell Eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2019 fremgår av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrres gate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens- og Sjøfartens Hus. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

Utsikter for 2020

Ved inngangen til det nye året var de makroøkonomiske konjunkturene positive både globalt og i Norge. Lav rente og lav kronekurs bidrar til konkurransedyktige betingelser for eksportbedriftene.

Årets første måneder i 2020 har imidlertid endret de positive utsiktene for året. Utbruddet av coronaviruset (Covid-19) har skapt stor usikkerheten både for verdensøkonomien, for norsk økonomi og for næringslivet. Epidemien har allerede gitt negative effekter i form av lavere aktivitetsnivå, oppsigelser og permitteringer, fallende oljekurs og nedgang i aksjemarkeder. Særlig reiseliv, kulturbransjen og luftfartsnæringen er i første omgang rammet. Epidemien er ikke under kontroll i skrivende stund. De negative konsekvensene vil derfor øke og kan utvikle seg til en omfattende krise for næringsliv og for norsk økonomi, men det er ikke mulig å anslå hvor omfattende konsekvenser epidemien får.

De store megatrendene knyttet til bærekraft og digitalisering vil fremover fortsatt skape et behov for høyere innovasjonstakt og mer kompetanse. Dette gir noen utfordringer, men også en hel rekke muligheter. Det er økt etterspørsel etter klimavennlige løsninger, både i form av produkter, tjenester og kompetanse. Vestlandet har gode forutsetninger for å ta del i verdiskapingen i det grønne skiftet. Bergen Næringsråd vil ha stort fokus på dette i 2020.

I 2020 iverksetter vi to skoler for våre medlemmer; Sirkulærskolen og Digitaliseringsskolen. Vår rolle som tilrettelegger for kunnskapsdeling og kompetanseheving på tvers av bransjer er særdeles viktig. Vårt samhandlingsforum Progressio vil fortsatt sette de store og viktige sakene på agendaen for å styrke regionens attraktivitet. Et sterkt samarbeid mellom næringsliv, akademia og politikk er avgjørende for å få løfte og videreutvikle regionen.

Bergen Næringsråds fokusområder står fast. Kompetanse er den viktigste saken for våre medlemmer, og vi vil videreutvikle og foredle vårt arbeid med dette. Infrastruktur og byutvikling står også høyt på agendaen hos våre medlemmer. God fremkommelighet og smarte transformasjonsområder vil vi jobbe utrettelig videre med.

Gjennom et høyt antall aktiviteter og innspill fra våre 16 ressursgrupper har vi en helhetlig innsats på vegne av hele medlemsmassen. Dette er svært viktig for at næringsrådet skal beholde sin relevans og attraktivitet hos medlemmene.

Styret er tilfreds med organisasjonens høye aktivitet og store kreativitet. Det er styrets oppfatning at Bergen Næringsråd engasjerer og inspirerer medlemmene, samtidig som organisasjonen på en god måte løfter regionens viktigste utfordringer og tar ansvar for å skape oppmerksomhet og fremdrift i saker som er viktig for næringslivet.

Bergen, 16 mars 2020
Styret i Bergen Næringsråd

Aslak Sverdrup
Styreleder

Katrine Trovik
Nestleder

Gard Kvalheim

Petter Ole Jakobsen

Jannicke Hilland

Peggy Krantz-Underland

Per Grieg jr.

Marit Warncke
Adm. direktør