RESSURSGRUPPER GIR VIKTIGE INNSPILL

Våre ressursgrupper gir innspill og kompetanse som er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene. Ressursgruppene er ekspertpanel sammensatt av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater.


I 2019 opprettet vi to nye ressursgrupper. Ressursgruppe Sirkulær økonomi skal formidle kunnskap om sirkulære forretningsmodeller ved å bygge nettverk og dele kompetanse. Målet er å skape nye arbeidsplasser og verdier gjennom å legge til rette for nye materialstrømmer på tvers av eksisterende verdikjeder. Ressursgruppe Student har som mål å knytte sammen studenter og næringslivet i regionen tettere sammen.

Samtidig ble ressursgruppe Energi (tidligere olje- og gass) og ressursgruppe Fornybar slått sammen til ressursgruppe Energi. Bakgrunnen for dette er at alle aktørene i energibransjen nå jobber både med fornybar energiproduksjon og bærekraftig utvikling.

I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen i Bergen. Disse representerer 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar kommunikasjonskunnskap og med merkantile tjenester.

Våre 16 ressursgrupper i alfabetisk rekkefølge: BergenUP, Bygningsgruppen Bergen, Byutvikling, Digitalisering, Energi, Finans, Handel og service, Helse, Internasjonal, Kultur og opplevelser, Mangfold og inkludering, Marin, Sirkulær økonomi, Student, Strategisk rådgivning og Transport.
Det er høy aktivitet i ressursgruppene, og dette er nærmere beskrevet på Bergen Næringsråds hjemmeside med en detaljert presentasjon av satsingsområder og tiltak i de enkelte gruppene.

Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde.