Byutvikling

Formål og strategi

Ressursgruppe Byutvikling skal bidra til at bergensregionen blir den beste byregionen å bo, leve og arbeide i. Ressursgruppen vil bidra til en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for vekst i boliger, næring og infrastruktur. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal legges til grunn for utviklingen. Det er et prioritert mål at Bergen kommune skal gi forutsigbare betingelser, minst like gode rammevilkår som resten av landet, og en effektiv saksbehandling. Ressursgruppe Byutvikling vil arbeide for at Bergen blir en 1,5 graders by og har blinket ut FNs bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og samfunn.

Ressursgruppe Byutvikling viderefører en strategi som forutsetter en åpen og konstruktiv dialog med Bergen kommune. Målet er mer tillit og et bedre samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører. Samtidig skal ressursgruppen løfte frem og synliggjøre private aktørers interesser.

Viktigste saker i 2019

 • Forutsigbare rammevilkår er helt avgjørende for våre medlemmer. En raskere plan- og byggesaksbehandling i Bergen ville vært et vesentlig bidrag.
 • KPA (kommuneplanens arealdel) krevde mye arbeid også i 2019. En egen arbeidsgruppe, bestående av Stig J. Harris, Marie Therese Haukeland, Tor Instanes, Nancy Jøssang, Ole Herbrand Kleppe, Jorunn Nerheim, Tore Johan Smidt og Espen Børhaug, utarbeidet en lang rekke konkrete endringsforslag som ble presentert i møter med byutviklingsbyråden og kommunens fagavdeling om KPA. Ressursgruppen deltok i flere høringsrunder om KPA. Vi hadde også møter med politikere i bystyret. Planen ble vedtatt i bystyret den 19.juni, uten at våre endringsforslag og innspill var imøtekommet i særlig grad. Ressursgruppe Byutvikling arbeidet aktivt for en mer overordnet plan, i samsvar med det bystyret i sin tid bestilte. KPA-en ble likevel den svært detaljrike planen vi advarte mot.
 • Ressursgruppe Byutvikling var representert på kommunale innspillmøte om tre strategiplaner. Arkitekturstrategien og kulturminnestrategien utfordret i mindre grad private interesser. «Strategi for sjøfronten i Bergen – sentrale deler» legger derimot føringer for strandsonen fra Hegreneset til Laksevåg. Vi er positive til hovedgrepet – en gjennomgående promenade langs sjøfronten – men også denne planen er for detaljert, som KPA-en den er ment å supplere. Ressursgruppe Byutvikling påpeker at det også her har vært krevende å komme med synspunkter tidlig nok i prosessen. Næringslivet får anledning til å uttale seg etter at viktige premisser tilsynelatende er lagt. Viljen til reell dialog er ikke svært fremtredende fra Bergen kommunes side.
 • Ønsket om en åpen og konstruktiv dialog med Bergen kommune har preget arbeidet. Et av gruppens møter ble i oktober lagt til plan- og bygningsetatens nye lokaler, og vi satte pris på å bli invitert dit. Vi synes også det er positivt at Bergens nye byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, har tatt seg tid til å møte Ressursgruppe Byutvikling ved flere anledninger. Byrådsplattformen, som ble presentert i oktober, er ambisiøs på byutviklingsområdet. Følges denne opp i praksis, kan vi håpe at de neste fire årene blir preget av gjennomføring, og ikke bare planer.

Fokusområder 2020

 • Bærekraft må gis konkurransefortrinn. Grønne bygg og løsninger må premieres av Bergen kommune gjennom incentivordninger.
 • Tidligere involvering i plan- og strategisaker.
 • Viktige saker som vi ønsker å måle oppnåelsen av:
  • Kartlegging av kommunal og statlig praksis, KPA (Kommuneplanens arealdel)
  • Raskere fortetting av det sentrale Bergen, gjennom nye boliger og arbeidsplasser.
  • Bedre tillit og samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører, med vekt på gjensidig respekt, veiledning og løsningsfokus.

Bergen må gripe mulighetene og satse på en fremtidsrettet byutvikling blant annet for å beholde de unge, kloke hodene.  Da trengs det tempo og gjennomføringskraft.

– Jorunn Nerheim, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Jorunn Nerheim (Ressursgruppeleder)
Prosjektdirektør, OBOS

Asbjørn Algrøy
Adm. direktør, Marin Eiendomsutvikling

Gro Boge
Adm. direktør, DNB Næringseiendom

Stig J. Harris
Advokat/partner, Advokatbyrået Harris

Ingse Galtung Døsvig
Administrerende direktør, Bara Eiendom

Marie Therese Haukeland
Daglig leder, Heldal Eiendom

Nancy Jøssang
Daglig leder, Opus

Fredrik Barth
Styreleder og gründer, Vill Urbanisme

Roy-Eddy Lie
Eiendomssjef, Liegruppen AS

Sturla Hjelmervik
Leder Bergen, Entra

Thor Småbrekke
Konsernleder, Constructa AS

Montserrat Telseth
Divisjonsleder, Rambøll

Tor Fredrik Müller
Daglig leder, EDG Property

Tor Instanes
Adm. direktør, GC Rieber Eiendom AS

Håvard Fjæreide
Divisjonsdirektør, Frydenbø Eiendom AS

Ole H. Kleppe
Prosjektdirektør, BOB