Finans

Ressursgruppe Finans har følgende mål for sitt arbeid:

  • Ressursgruppe Finans skal jobbe for å styrke en fremtidsrettet og mangfoldig finansbransje i regionen.
  • Ressursgruppe Finans skal bidra til å tilrettelegge for konkurransedyktig finansiering og gode rammebetingelser for bedrifter på Vestlandet.
  • Ressursgruppe Finans skal være en støttespiller for vekstkapital og kapitaltilgang for bærekraftige næringer.
  • Ressursgruppe Finans skal bidra til å drive frem attraktive arbeidsplasser og støtte opp under nye initiativ i regionen.
  • Ressursgruppe Finans skal engasjere seg næringspolitisk i saker der det er naturlig for oss å søke innflytelse.
  • Ressursgruppe Finans skal inspirere og styrke samarbeidet mellom finansaktørene i regionen.

Ressursgruppe Finans har i 2019 hatt seks ordinære møter. I tillegg har gruppen hatt møter med følgende aktører for å styrke samarbeidet med disse:

  • Møte med Finans Norge om hvordan finansbransjen kan ta grep for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.
  • Møte med Finance Innovation om hvordan vi kan utfylle hverandre i arbeidet med utvikling av finansteknologi.
  • Møter med BAN Bergen og Momentum om etableringen av et VC-fond i Bergen.
  • Møte med RG Marin om potensialet for å etablere et VC-fond rettet mot sjømatindustrien.

Ressursgruppe Finans har satt bærekraft høyt på agendaen. Til møtet med Finans Norge ble alle de største finansinstitusjonene i regionen invitert, og oppslutningen var svært god. Idar Kreutzer holdt et inspirerende innlegg som ga verdifulle innspill til arbeidet med bærekraft i regionen vår. Vesentlige spørsmål er hvordan finansinstitusjonene kan integrere bærekraft i kredittallokeringsprosesser, bærekraftsrapportering og grønn finans.

Innen næringspolitikk har fokuset den siste tiden vært på kapitaltilgang. Etter at ressursgruppen leverte høringsnotat på Kapitaltilgangsutvalgets rapport, har dette vært fulgt opp overfor politiske myndigheter og opp mot regionale investormiljøer. Det er ønskelig å jobbe bredt, både med å få bedre politiske incentiver og rammevilkår, og ved å mobilisere regional kapital.

Andre forhold knyttet til rammebetingelser for bedriftene har også vært i søkelyset til gruppen, herunder reorganiseringen av virkemiddelapparatet som er i gang. Finansbransjens egne rammebetingelser er også et gjennomgangstema. Her vil ressursgruppen engasjere seg selektivt i saker med særlig betydning for vår region og ellers holde seg godt orientert om relevante saker for næringen.

Ressursgruppe Finans har i 2019 hatt dialogmøter med sentralbanksjef og finansminister Siv Jensen. Vi har tatt opp viktige saker for finansbransjen og for næringslivet i regionen vår.

Ressursgruppe Finans står bak flere medlemsmøter for Bergen Næringsråds medlemmer. I 2019 arrangerte vi også et halvdagsseminar sammen med klyngene i havnæringene om «Bærekraft og kapital i havnæringene». Målet var en gjensidig utveksling av kunnskap for å tilrettelegge for bærekraftig kapital.

Ressursgruppe Finans har et høyt aktivitetsnivå og målrettete initiativ. Gruppen vil i 2020 fortsatt ha høyt fokus på bærekraft og vekstkapital. NHH-studenter har utført en kartlegging av regionens finansinstitusjoners arbeid med bærekraft som legges frem i mars 2020, der også Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) og Norfund deler sin kompetanse.

Samarbeidet med investormiljøer i regionen vil fortsette for å løfte mer vekstkapital. Parallelt vil vi påvirke politikere for å få iverksatt bedre incentivordninger.

Ressursgruppe Finans har som mål i 2020 å knytte tettere kontakt med yngre finansmiljøer, deriblant organisasjonen Young Finance og studentmiljøet særlig på NHH. Gruppen har også digitalisering/teknologi og mangfold/inkludering på agendaen, og vil i 2020 måtte prioritere innsatsen i forhold til mange relevante problemstillinger.

I løpet av 2020 vil gruppen også ta initiativ til en ny kartlegging av finansbransjen i regionen.

Finansbransjen ønsker å bidra til en bærekraft fremtid, og kan gjøre dette gjennom investeringer, utlån og forsikringer.

– Katrine Trovik, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Katrine Trovik
(Ressursgruppeleder)
Selvstendig næringsdrivende

Lisbet Nærø
Adm. Dir., Fana Sparebank

Maria B. Helsengreen
Partner og daglig leder, EY

Svein Rune Jordheim
Leder, DNB Markets

Aksel Mjøs
Førsteamanuensis, NHH

Frank Johannessen
Konserndirektør, Sparebanken Vest

Tor Sydnes
Investeringsdirektør, Gabler

Magny Øvrebø
Adm. Dir., Holbergfondene

Erik M. Throndsen
Regiondirektør, Sparebank 1 SR-Bank

Daniel Rygg
Investeringsdirektør, Argentum

Tone H. Hjulstad
Direktør industri, Tryg

Geir Mikalsen
(Administrasjonskontakt, Bergen Næringsråd)

Nina Remøy Wiik
Head of Business Banking Region Vest, Nordea

Stine Sofie Grindheim
Daglig leder, Dealflow

Marita Haugen
Managing director, Nordea Investment Management

Kristian Hartvedt Knudsen
Banksjef, Handelsbanken