Styrets melding

HOVEDTREKK FRA ÅRET

Store deler av næringslivet i Bergensregionen har hatt en positiv utvikling i 2019. Et flertall av bedriftene melder om økt aktivitet og resultater som er bedre enn ventet. Det er variasjon mellom ulike bransjer, og året har vært utfordrende for mange aktører i den maritime industri og innen varehandel.


Positive makroøkonomiske konjunkturer globalt og i Norge har skapt grunnlag for vekst. Det er like fullt fortsatt usikkerhet om politisk uro og handelskrig vil gi negative effekter fremover. Ved inngangen til 2020 har i tillegg utbruddet av coronaviruset skapt betydelig usikkerhet og store negative konsekvenser. Epidemien kan påføre verdensøkonomien, norsk økonomi og næringslivet en omfattende krise. Dette vil vi komme tilbake til i avslutningskapittelet om utsikter for 2020.

I 2019 har bærekraft fått et stort gjennomslag i næringslivet. Bergen Næringsråd har gjennom mange år vært en pådriver for dette. De fleste bedrifter innarbeider nå FNs bærekraftsmål i sine egne strategier.

Bærekraftsmålene er en plattform for Bergen Næringsråds arbeid, der vi i særlig grad har punkt 17 om samarbeid som et mål. Gjennom vår Årskonferanse har vi i flere år fokusert på utfordringene og mulighetene som ligger i arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene, og på vår møtearena har vi utvekslet erfaringer og delt målrettete tiltak fra våre medlemmer. I 2019 arrangerte vi Bærekraftsmarsjen for andre gang. Bergen Næringsråds fokus på bærekraft vil styrkes ytterligere i 2020, blant annet gjennom Sirkulærskolen.

Det grønne skiftet skaper mange nye muligheter, og teknologi, kompetanse og forretningsutvikling er drivere for at næringslivet vårt skal ta del i verdiskapingen på dette området. Bergen Næringsråd har i 2019 tatt flere initiativ for å understøtte dette. Vi har opprettet en ressursgruppe for sirkulær økonomi for å sikre viktig kunnskaps- og kompetansedeling på området. I tillegg har alle ressursgrupper satt bærekraft på dagsorden, og flere av gruppene har tatt felles initiativ til tiltak. Samarbeidsforumet Progressio har iverksatt initiativet #Plastsmart, som skal skape fremtidsrettede løsninger for håndtering av plast.

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid har vi satt fokus på attraktivitet, mobilitet og forutsigbarhet. Viktige tiltak her er forutsigbare rammevilkår, infrastruktur og byutvikling. Vi arbeider for at Bergensregionen skal være en smidig region der det er attraktivt å drive sin virksomhet.

Kompetanse er et viktig område for mange av våre medlemmer, og Bergen Næringsråd har i mange år prioritert arbeidet med dette høyt. Gjennom vårt trainee-program, to egenutviklete mentorprogram, kunnskapsprogrammet Energilandet, rekrutteringsdag på NTNU og vår egen møtearena setter vi kompetanseutvikling høyt på agendaen. En ny ressursgruppe for studenter er dessuten opprettet i 2019 med tanke på å knytte sterkere bånd mellom næringslivet og studentene. Vi har også påtatt oss oppgaven med å lede samarbeidsarena for utdanning i Bergen.

Bergen Næringsråd har hatt svært stor aktivitet i arbeidet med å aktivisere, løfte og inspirere næringslivet i regionen. Gjennom omfattende aktivitet på vår møtearena, mange initiativ i våre 17 ressursgrupper og en rekke næringspolitiske utspill har vi også i 2019 klart å sette agenda og være tidsaktuell.

Om Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med nærmere 1500 medlemsbedrifter og over 3100 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.

Organisasjonen har som oppgave å fremme regionens næringslivsinteresser. I tillegg utøver vi handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringslivet og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Vår visjon er å løfte og inspirere. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig.

 

Næringspolitikk

Bergen Næringsråd jobber for at våre medlemmer skal sikres forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er pådriver for å få medlemmenes saker på dagsorden i det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge.

Våre saker prioriteres i dialog og samspill med våre medlemmer, der interessene fremmes til næringsrådet gjennom:

 • Innspill fra våre 17 ressursgrupper
 • Jevnlige medlemsundersøkelser
 • Medlemsbesøk, eller ved direkte innspill fra medlemmer
 • I våre mer enn 80 årlige medlemsmøter
 • Saker som oppstår gjennom politiske føringer i kommune, fylke og stat
 • Strategiske valg fra styret

Med utgangspunkt i dette besluttes hvilke saker som fremmes i det offentlige rom, eller direkte mot beslutningstakere.

Progressio – et fremtidsrettet samarbeidsforum for å løfte Bergensregionen
Styret i Bergen Næringsråd har opprettet et samarbeidsforum, Progressio, som regelmessig samler 30 av regionens fremste ledere fra næringsliv, akademia, forvaltning og politikk. Forumet skal gjennom en felles forståelse av regionens største muligheter og utfordringer angi en retning for hvordan vi kan løse disse.

Bærekraft er grunnleggende for prosjektet, og gjennom tre samlinger i 2019 er tema som havregionen, kompetanse og attraktivitet blitt løftet. Havregionen blir fulgt opp i 2020. Byrådsleder har på vegne av Bergen kommune påtatt seg ansvaret for å koordinere arbeidet med å styrke havregionens posisjon nasjonalt og internasjonalt. Dette skal skje gjennom et bredt samarbeid.

Forretningsmuligheter i det grønne skiftet var tema ved inngangen til 2020. Dette er et viktig tema for regionen som vil få økt fokus i det nye året.

Plastsmart – samarbeid for felles løsninger

Progressio har i 2019 iverksatt prosjektet Plastsmart for å forhindre plast på avveie og skape nye sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering.

Plastsmart har som mål å gjøre regionen ledende på håndtering og forretningsutvikling innen plastforsøpling. Bergen Næringsråd har i 2019 ansatt en prosjektleder i en treårig prosjektstilling for å jobbe fulltid med prosjektet.

Plastsmart skal innhente, spre og dele kunnskap om løsninger for plasthåndtering. Gjennom et partnerskap får virksomhetene i regionen tilgang til metoder og maler for å iverksette tiltak mot plast på avveie. Det er også igangsatt et forskningsprosjekt der mikroplast i avløpsvann skal kartlegges. Målet er at de ulike initiativene skal gi nye forretningsmuligheter.

Formidling og kunnskapsdeling er også høyt prioritert. Plastsmart er koblet til et program for studenter ved HVL der studentene har plastsmarte løsninger som mål for cases innen forretningsutvikling. I 2020 vil det bli tatt initiativ til nye tiltak, i tillegg til at partnerskapet for virksomheter skal rulles ut i hele regionen.

Infrastruktur må styrkes
Økt fremkommelig har høy prioritet i næringslivet. Bergen Næringsråd jobber kontinuerlig for å få gjennomført prosjektene i Nasjonal Transportplan 2018-2028 (NTP) som er knyttet til regionen vår. Status på de viktigste prosjektene er som følger:
* Sotrasambandet: Besluttet som et OPS-prosjekt. Anbudsutlysning kom i desember 2019.
* Bergensbanen og E16 (K5): Ligger med planlagt oppstart i 2021/22 for veien Arna-Stanghelle. Jernbanedelen er ikke fullfinansiert, og det pågår fortsatt diskusjon om Ringeriksbanen.
* Fergefri E39 (Hordfast, ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen). Trase på Hordfast er besluttet i Regjeringen, og beregnet oppstart er i 2024. Nordhordlandstunnelen er besluttet som første del på ringvei Øst, og planarbeid er i gang. For Arna-Fjøsanger har ikke fylkeskommunene iverksatt planarbeid.
* Byvekstavtalen: Igangsatt. Ny avtale som også omfatter nabokommunene er vedtatt. Dette gir 13 milliarder kroner til regionen, i tillegg til å sikre 66 prosent statlig bidrag til bygging av bybanen til Fyllingsdalen.

I tillegg til disse prosjektene jobber vi for å få en strategi for å utbedre fylkesveiene. Etterslepet på utbedringene er på 12 milliarder kroner i Vestland fylke.

Vestland fylke er i gang med prioriteringene for neste NTP. Bergen Næringsråd har derfor intensivert arbeidet frem mot rullering av NTP våren 2020 for å sikre at våre prosjekter blir opprettholdt og gjennomført. Bergen Næringsråd ser det som svært viktig å få styrke pendlerregionene i alle fire retninger inn til Bergen.

Bergen Næringsråd laget et veikart for grønn transport i 2016 med mål om fossilfri næringstransport i 2025.  Regionen ligg er godt foran skjema til dette med innføring av utslippsfrie busser og taxier i løpet av 2021-23.

Det er i gang en gruppe som arbeider med blå bybane.  Foreløpig ser det ut til å ende med forsterket tilbud på dagens hurtigbåt til Askøy, men det jobbes fortsatt med planen om å vurdere mindre elektriske båter som en del av kollektivtilbudet i indre havn.

Forutsigbarhet for næringslivet
Næringslivet på Vestlandet har høyest eksport i Norge og er derfor avhengig av stabilitet for å kunne konkurrere i et globalt marked. Uro i internasjonale markeder med Brexit og tollbarrierer i ulike verdensdeler har skapt uforutsigbarhet også for norsk næringsliv i de siste årene. Det har foreløpig ikke rammet næringslivet i vesentlig grad, men usikkerheten kan bidra til lavere investeringsvilje og risikoevne.

Formuesskatt er en konkurranseulempe for næringslivet i vår region som følge av det store antallet privateide bedrifter. Fjerning av formuesskatt er derfor en prioritert sak, og dette budskapet fremmer vi i alle møter med sentrale politikere.

Må styrke byen og regionen
Kommuneplanens arealdel har også i 2019 hatt høy prioritet. Vedtatt plan har sju utvalgte utviklingsområder for byen med begrenset utvikling i øvrige bydeler. Planen er svært rigid, og næringslivet registrerer at dette gir redusert utbygging utenfor de definerte sonene. Næringsrådet har arrangert en rekke møter med utbyggere og kommunen for å få en mer fleksibel plan, uten å lykkes med dette. Vi har også fremhevet planer for bruk av transformasjonsområdene Dokken, Laksevåg og Nygårdstangen.

Saksbehandlingstiden i Bergen kommune er fortsatt for lang, og medfører at store prosjekt står på vent. Næringsrådet vil også i 2020 følge dette opp for å få betydelig raskere saksbehandling i Bergen kommune.

Næringsrådet har gjennom en egen gruppe jobbet for å få til etablering av en byarena ved Bystasjonen. Arbeidet har så langt ikke gitt endelig gjennomslag, selv om utbyggere står klare med penger.  Samtidig har det siste tiden vært er mer åpen dialog som gir håp for at dette konseptet kan la seg realisere.

Fra januar 2020 ble Vestland fylke en realitet. Gjennom vårt samarbeidsorgan Næringsalliansen har vi arrangert flere møter med det nye fylket, og det er opprettet en god dialog på kompetanse, næringsutvikling og samferdsel. Samtidig jobber vi videre med næringsforeningene i Stord, Haugesund og Stavanger for å styrke aksen Stavanger-Bergen. Målet er å skape et tyngdepunkt og en sammenhengene bo- og arbeidsregion med over en million mennesker.

Sterk satsing på kunnskap og kompetanse
Det har gjennom mange år vært jobbet målrettet for å gjøre Bergensregionen attraktiv for talenter og unge mennesker med rett kompetanse. Dette er et bredt satsingsområder fordi behovet for kompetanse er mangfoldig, men et særlig fokus har vært rettet mot de store trendene knyttet til grønn omstilling, økt digitalisering og evnen til å ta i bruk flerkulturell kompetanse.

Næringsrådet har ansvar for det tverrfaglige utviklingsprogrammet Trainee Vest, som bidrar til å tiltrekke og utvikle talenter for arbeidslivet i regionen. De siste årene har bedriftene i regionen rekruttert nærmere 100 svært kvalifiserte, unge arbeidstakere til regionen. Programmet mottar flere enn 1000 søknader hvert år.  Over 40 bedrifter i regionen er partnere i Trainee Vest.

Høsten 2019 arrangerte næringsrådet en bergensdag ved NTNU i Trondheim.  Dette tiltaket bidrar til å sette Bergen på kartet og vise frem regionens bedrifter og de spennende karrieremulighetene som finnes.

Bergen Næringsråd har også opprettet en egen ressursgruppe student. I 2019 har de jobbet med å få bedriftene i regionen til å ta inn studenter som sommervikarer for samtidig å vise frem bedriftene og jobbmulighetene i Bergensregionen. Dette har skjedd i samarbeid med Utdanning i Bergen.

Bergen Næringsråd leder samarbeidsarena for utdanning i Bergen. Gruppen er sammensatt av sentrale utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Samarbeidsarenaene i Vestland fylke skal i felleskap avdekke kompetansegap i regionen og finne løsninger for å møte fremtidig kompetansebehov.

Næringsrådet har i 2019 gjennomført et mentorprogram for kvinner i rådgivingsbransjen for å gi bedre kunnskap om lederroller og muligheter i bransjen. Tiltaket har fått svært gode tilbakemeldinger, og blir videreført med nye aktører i 2020.

I 2019 iverksatte Bergen Næringsråd mentorprogrammet Bergen Opportunity i samarbeid med NAV, der flerkulturelle innvandrere har deltatt for å få økt kunnskap og erfaring for å lykkes i arbeidslivet i Norge. Prosjektet mottok 250 søknader, og det ble valgt ut 20 deltakere fra 18 nasjoner, fordelt på ulike bransjen og ulike utdanningsbakgrunner.  Gjennom året har det være en rekke samlinger med nettverksbygging, bærekraft, presentasjonsteknikk, mangfoldsledelse og medietrening.  Hver deltaker har i tillegg hatt regelmessig oppfølging fra næringslivsledere i Bergen. Programmet har vært svært vellykket og blir videreført i 2020.

Ressursgruppe energi iverksatte i 2019 et interaktivt kunnskapsprogram om energi for 9. klasser i ungdomsskolen i Bergen.  Undervisningen ledes av 20 unge rollemodeller fra energibransjen, og gjennomføres med en hel dag med hver klasse. Hittil er programmet gjennomført for over 50 klasser i Bergen. Tilbakemeldingene er svært gode både fra elever og lærere, og målet er å få dette ut til resten av Vestland i løpet av 2020.

 

Bergens viktigste nettverk
Sterke nettverk er avgjørende for å lykkes. Bergen Næringsråd er regionens viktigste nettverk på tvers av næringer, politikk og akademia. Vårt nettverk bidrar til å knytte medlemmene tettere sammen, til å fremme og løfte næringslivets saker, og til å markedsføre regionens kompetanse og muligheter. Vi inviterer til presentasjoner, workshops og debatter, og arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og utdanning/forskning.

Vi har i løpet av 2019 vært nettverksbygger mellom våre bedrifter og politikere på alle nivå i Norge. Flere av landets statsråder har deltatt på møter eller seminarer i regi av Bergen Næringsråd i året som er gått.

Hver dag fremmer vi næringslivets saker gjennom våre elektroniske kanaler, samtidig som vi har skapt arenaer der næringspolitiske saker blir løftet fram. Eksempler på dette er:

 • Bedriftsbesøk der vi møter enkeltbedrifter og næringsklynger.
 • Møter med stortingspolitikere, med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken samlet, med komitéer, statsråder og byråkrater.
 • Lokale møter med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere.
 • Møter i våre ressursgrupper, der vi inviterer inn politikere og byråkrater for å diskutere aktuelle saker.
 • Møter med utdanningsinstitusjonene, som NHH, UIB, HVL, BI og Høyskolen Kristiania.
 • Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem
 • Møter med lokale næringsforeninger i Bergensregionen og på Vestlandet

 

Kommunikasjon og synliggjøring

Bergen Næringsråd kommuniserer med medlemmer, politikere, media og samfunnet generelt gjennom egne og eksterne kanaler. Kontinuerlig synlighet gjennom høyt aktivitetsnivå er viktig for å være relevante. Bergen Næringsråd var i 2019 nevnt i 428 artikler og trykte media, mot 308 året før.

Våre egne kanaler består av nettsider, publikasjoner, nyhetsbrev og sosiale medier. De sosiale mediene som brukes aktivt er Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Linkedin, Vimeo og Flickr. Antall følgere på sosiale medier har økt jevnt og trutt og viser et økende engasjement blant våre brukere.  Vi har 11000 følgere på Facebook og 7700 følger på LinkedIn.

Sosiale medier er i kontinuerlig endring og utvikling. Det er dermed viktig å tilpasse seg disse kanalene ved å ta i bruk flest mulige formidlingsmetoder og ha oppdatert forståelse av algoritmene. Twitter og LinkedIn er gode plattformer for publisering av innholdet vårt i politiske saker og i debatter og kronikker. Til nyheter og film er Facebook fortsatt ledende, mens Instagram er en ypperlig kanal til publisering av blinkskudd. Snapchat gir gode oppdateringer under arrangementer. I tillegg til Bergen Næringsråds offisielle profiler, er ansatte i Bergen Næringsråd aktive på sosiale medier.

Bergen Næringsråd bruker film i form av reportasjeproduksjon og til promotering av møter, arrangementer og øvrige hendelser. Film har vært en vesentlig del av synliggjøring gjennom 2019 og gjort oss enda mer aktuell overfor medlemmer i forhold til vårt næringspolitiske arbeid.

En del av våre saker har vist potensiale til å nå ut langt utover medlemsmassen, særlig rettet mot unge. Filmreportasjen fra United World College med Trainee Vest i Fjaler fikk stor viral spredning. Synlighet i forhold til vårt arbeid med FNs bærekraftsmål aktiverer og engasjerer medlemmer og unge.

Vi har i 2019 jobbet målrettet for å få medieoppslag i de tradisjonelle mediehusene. Vi ser at gode kronikker, solide saker med nyhetsverdi og budskap som er godt gjennomarbeidet vekker interesse både hos journalister og hos lesere. Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi er offensive også i tradisjonelle medier.

I 2019 publiserte vi et fyldig magasin med tittel «Havbyen Bergen».  Magasinet ble distribuert gjennom Dagens Næringsliv og delt ut til møtedeltakere under Arendalsuka. Magasinet ga oss nasjonal synlighet av et bredt spekter av Bergen Næringsråds allsidige arbeid med medlemmer, prosjekter, aktiviteter, politikk og nyheter. FNs bærekraftsmål var gjennomgangstema.

 

Møtearenaen
Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. På møtene deles kunnskap som bidrar til å øke bedriftenes kompetanse. Nye muligheter oppstår gjennom å bygge nettverk, og viktige næringspolitiske saker settes på dagsorden og debatteres. På møtearenaen knyttes det også kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning.

I 2019 ble det gjennomført 85 arrangementer. 14 237 personer deltok på møtene. Det gir et snitt på 167 deltakere på hvert arrangement. 592 foredragsholdere holdt innlegg. 36 prosent av disse var kvinner.

18 av arrangementene var konferanser. Flere av våre konferanser samlet rekordmange deltakere i 2019, blant annet Årskonferansen, Fornybarkonferansen og Hordaland på Børs. Konferansene samler naturlig nok flest deltakere, men også frokostmøtene har vært populære. Disse møtene har hatt 97 deltakere i snitt.

Møtearenaen samler bredt. Vårt mål er å invitere til temaer som er relevante og interessante for så mange medlemmer som mulig. To tredeler av medlemmene våre er innom ett eller flere av arrangementene i løpet av året.

Noen temaer er spisset mot en bestemt bransje eller målgruppe, men i løpet av 2019 har vi ved flere anledninger bygget bro mellom ulike bransjer for å lære av hverandre.

24 av arrangementene i fjor fokuserte på høyaktuelle næringspolitiske temaer som f.eks. attraktiv byutvikling, grønn fremtid i havbruk, kommuneplanens arealdel, rammebetingelser for handel, havvind, bybanen, arbeidslivskriminalitet, Brexit og helsenæringsmeldingen.

Årskonferansen hadde også i år bærekraft som hovedtema. Konferansen satte blant annet fokus på sirkulær økonomi, nanoteknologi, 5G og kunstig intelligens.

Møtearenaen har i løpet av 2019 tatt flere grep for å bli mer bærekraftig. Vi har blant annet kuttet ut å trykke opp program og dele ut navneskilt på konferansene. Alt skjer nå digitalt.

 

Ressursgrupper gir viktige innspill

Våre ressursgrupper gir innspill og kompetanse som er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene. Ressursgruppene er ekspertpanel sammensatt av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater.

I 2019 opprettet vi to nye ressursgrupper. Ressursgruppe Sirkulær økonomi skal formidle kunnskap om sirkulære forretningsmodeller ved å bygge nettverk og dele kompetanse. Målet er å skape nye arbeidsplasser og verdier gjennom å legge til rette for nye materialstrømmer på tvers av eksisterende verdikjeder. Ressursgruppe Student har som mål å knytte sammen studenter og næringslivet i regionen tettere sammen.

Samtidig ble ressursgruppe Energi (tidligere olje- og gass) og ressursgruppe Fornybar slått sammen til ressursgruppe Energi.  Bakgrunnen for dette er at alle aktørene i energibransjen nå jobber både med fornybar energiproduksjon og bærekraftig utvikling.

I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen i Bergen. Disse representerer 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar kommunikasjonskunnskap og med merkantile tjenester.

Våre 16 ressursgrupper i alfabetisk rekkefølge: BergenUP, Bygningsgruppen Bergen, Byutvikling, Digitalisering, Energi, FinansHandel og service, Helse, Internasjonal, Kultur og opplevelser, Mangfold og inkludering, Marin, Sirkulær økonomi, Student, Strategisk rådgivning og Transport.

Det er høy aktivitet i ressursgruppene, og dette er nærmere beskrevet på Bergen Næringsråds hjemmeside med en detaljert presentasjon av satsingsområder og tiltak i de enkelte gruppene.

Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde.

 

Ansatte og arbeidsmiljø

Bergen Næringsråd har 14 fast ansatte og tre ansatte i prosjektstilling.  Av de 17 ansatte er det 9 kvinner og 8 menn.  I tillegg har vi hvert semester praksisstudenter fra Universitetet i Bergen.

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i 2019. Sykefraværet i 2019 var på 3,8 prosent mot 3,9 prosent i 2018. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Internt er det nedsatt grupper som jobber med tiltak for hvordan organisasjonen best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftsmål.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd.

 

Prisutdelinger i 2019
Bergen Næringsråd deler ut flere priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2019 hadde vi gleden av å gi følgende priser:

«Bærekraftsprisen» ble delt ut for andre gang i 2019. Prisen er et samarbeid mellom Fana Sparebank og Bergen Næringsråd og tildeles en bedrift som har satt bærekraft på dagsorden.

GC Rieber Eiendom fikk prisen for sitt brede og helhetlige arbeid med alle 17 bærekraftsmål, samtidig som selskapet jobber målrettet innenfor områder der de kan utgjøre en betydelig forskjell. Juryen viser til Handelshøyskolen BI på Marineholmen og DNB-byggene i Solheimsviken som gode eksempler, og trekker særlig frem det høyteknologiske næringsbygget «Skipet» som åpner i november 2020. «Skipet» viser banebrytende innovasjon, nytenkning og et bevisst forhold til aktivt å begrense eget CO2-avtrykk.

 «Villsauen» er den årlige eksportprisen som deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. I 2019 ble prisen tildelt Tizir Titanium & Iron. Hjørnestensbedriften i Hardanger produserer hvite pigmenter og støpejern som selges over hele verden. Selskapet er et eksempel på tradisjonell industri som har evne og vilje til å omstille seg for å være konkurransedyktig i internasjonale markeder.

«Sunnivaprisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen. Prisen deles ut til en ung, kvinnelig leder som har markert seg på sitt område. I 2019 ble prisen tildelt Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest. Fresvik er en tydelig stemme for næringsutvikling på Vestlandet, og har et sterkt engasjement for det grønne skiftet og bærekraftige løsninger. Hun har hatt en kometkarriere fra forretningsutvikler til konserndirektør, og briljerer med sin faglige kunnskap.

«SPIR-prisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Norsk Klimastiftelse, PwC og BKK. SPIR er en nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi som skal synliggjøre innovasjon som bidrar til overgangen til et fossilfritt samfunn. I 2019 ble prisen tildelt Evoy. Selskapet har utviklet et hel-elektriske fremdriftssystem som vil ta opp kampen mot fossilt drivstoff i alt fra arbeidsbåter til fritidsbåter. Evoy har løsninger som både passer i nye fartøy og i eksisterende småbåter. Juryen kåret vinneren på bakgrunn av høy klimagevinst og stort forretningspotensiale.

Hipsinger

På «Årsmiddagen» er det tradisjon for å løfte frem en organisasjon, person eller et prosjekt som har fremhevet seg spesielt i regionen det siste året. I 2019 hipset vi Haakon Steinar Vatle og jordomseilingen «One Ocean», der FNs bærekraftsmål settes på agendaen.

Vatle har tidligere løftet flere store samspillsprosjekter i regionen, og som direktør for Statsraad Lehmkuhl har han satt i gang det største prosjektet i selskapets 105-årige historie. I 2021 legger Statsraad Lehmkuhl fra kai, og skal i løpet av 18 måneder besøke 35 havner over hele verden. Jordomseilingen er en offisiell del av FNs tiår for havforskning, og underveis skal skipet og medreisende bidra med kunnskap og synliggjøring av havets sentrale rolle for bærekraftig utvikling.

Hederstegn
Byggmester Per Johan Helland og administrerende direktør Johannes Neteland ble på Årsmiddagen 2019 tildelt foreningens høyeste utmerkelse for sitt utrettelige arbeid for foreningen gjennom mange tiår.

Per Johan Helland har sittet i Bergen Næringsråds styre, vært styremedlem Veiten 3 og i Understøttelseskassen. Han har engasjert seg i Bygningsgruppen og hatt en hel rekke verv i organisasjoner knyttet til byggfagene. Med bunnsolid innsats har Helland vært en fantastisk representant for de stolte tradisjonene som er en viktig del av historien og arven til næringsrådet.

Johannes Neteland har hatt en rekke verv i Bergen Næringsråd, blant annet to år som nestleder og to år som styreleder. Han er fortsatt engasjert i foreningens arbeid som styreleder for Bergen Næringsråds fellesfond for utdanning og i Bergen Næringsråds fellesfond for sosiale formål. Neteland har alltid stilt opp på felles arenaer og delt av sin kunnskap. Med sin internasjonale erfaring har han blant annet vært en uvurderlig kilde til kompetanse og nettverk i Kina.

Utdeling fra legater og fond

Bergen Næringsråd har i 2019 delt ut 475.000 kroner til tiltak som kan forebygge utenforskap og hjelpe ungdom som faller ut av utdannelse og arbeid. To tiltak er prioritert. Kirkens Bymisjon får 265.000 kroner til tiltaket V13, som jobber for at ungdom som har falt utenfor får motivasjon og livslyst til å ta skolehverdagen tilbake. Røde Kors får 200.000 kroner til å etablere Kafé Kompis. Kaféen skal drives av og for ungdom mellom 13 og 25 år.

 

Årsresultat konsern

Det ikke utarbeidet konsernregnskap for 2019 som tidligere. Årsaken er at Bergen Næringsråd etter salget av halvparten av Veiten 3 ikke lenger er et konsern. Næringsrådet eier nå Veiten 3 AS 50/50 sammen med Murhjørnet AS.

Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016.

 

Fortsatt drift

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

 

Regnskap

Bergen Næringsråd

Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter ekskludert finansposter på NOK 27,6 millioner i 2019 mot NOK 27,1 millioner i 2018. Finansposter ga et positivt resultat på NOK 25,3 millioner i 2019 mot et negativt resultat på NOK -3,4 millioner i 2018.

Årsregnskapet inkludert finansposter gir derfor inntekter på NOK 52,9 millioner i 2019 mot NOK 23,7 millioner i 2018. Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,769 millioner kroner mot NOK 9,316 millioner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med 2018.

I første kvartal 2020 har utbruddet av koronaviruset medført en dramatisk nedtur i finansmarkedene. Dette påvirker Bergen Næringsråds investerte portefølje negativt. Bergen Næringsråd reduserte risikoen i porteføljen både høsten 2019 og ved starten av 2020. Vi har en sterk økonomi og likviditet til å stå gjennom krisen til markedene tar seg opp igjen.

De fleste av våre ordinære medlemsmøter er gratis for våre medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter, noe som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2019. Personalkostnader er den største posten og utgjør 51,3 prosent av foreningens samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og å styre mot et nullresultat.

Foreningen baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 var på NOK 5,3 millioner for 2019.

Styret har besluttet å sette av NOK 3 millioner fra fondet til prosjektet Progressio, og i 2019 er det benyttet tilsammen NOK 1.450 millioner til prosjektet.

 

Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av næringslivet i Bergensregionen

Kapitalfond av 2016 er et fond som ble tilført midler fra tidligere nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Midler fra delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS er også tillagt fondet.

Fondet har pr 31.12.19 en verdijustert egenkapital på NOK 167 millioner. Av disse midlene er NOK 151,1 millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering og avkastning for 2019 ga et positivt resultat på NOK 21,9 millioner.

 

Drift av eiendommene

Eiendommen Veiten 3

Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell Eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2019 fremgår av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrres gate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens- og Sjøfartens Hus. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

 

Utsikter for 2020

Ved inngangen til det nye året var de makroøkonomiske konjunkturene positive både globalt og i Norge. Lav rente og lav kronekurs bidrar til konkurransedyktige betingelser for eksportbedriftene.

Årets første måneder i 2020 har imidlertid endret de positive utsiktene for året. Utbruddet av coronaviruset (Covid-19) har skapt stor usikkerheten både for verdensøkonomien, for norsk økonomi og for næringslivet. Epidemien har allerede gitt negative effekter i form av lavere aktivitetsnivå, oppsigelser og permitteringer, fallende oljekurs og nedgang i aksjemarkeder. Særlig reiseliv, kulturbransjen og luftfartsnæringen er i første omgang rammet. Epidemien er ikke under kontroll i skrivende stund. De negative konsekvensene vil derfor øke og kan utvikle seg til en omfattende krise for næringsliv og for norsk økonomi, men det er ikke mulig å anslå hvor omfattende konsekvenser epidemien får.

De store megatrendene knyttet til bærekraft og digitalisering vil fremover fortsatt skape et behov for høyere innovasjonstakt og mer kompetanse. Dette gir noen utfordringer, men også en hel rekke muligheter. Det er økt etterspørsel etter klimavennlige løsninger, både i form av produkter, tjenester og kompetanse. Vestlandet har gode forutsetninger for å ta del i verdiskapingen i det grønne skiftet. Bergen Næringsråd vil ha stort fokus på dette i 2020.

I 2020 iverksetter vi to skoler for våre medlemmer; Sirkulærskolen og Digitaliseringsskolen. Vår rolle som tilrettelegger for kunnskapsdeling og kompetanseheving på tvers av bransjer er særdeles viktig. Vårt samhandlingsforum Progressio vil fortsatt sette de store og viktige sakene på agendaen for å styrke regionens attraktivitet. Et sterkt samarbeid mellom næringsliv, akademia og politikk er avgjørende for å få løfte og videreutvikle regionen.

Bergen Næringsråds fokusområder står fast. Kompetanse er den viktigste saken for våre medlemmer, og vi vil videreutvikle og foredle vårt arbeid med dette. Infrastruktur og byutvikling står også høyt på agendaen hos våre medlemmer. God fremkommelighet og smarte transformasjonsområder vil vi jobbe utrettelig videre med.

Gjennom et høyt antall aktiviteter og innspill fra våre 16 ressursgrupper har vi en helhetlig innsats på vegne av hele medlemsmassen. Dette er svært viktig for at næringsrådet skal beholde sin relevans og attraktivitet hos medlemmene.

Styret er tilfreds med organisasjonens høye aktivitet og store kreativitet. Det er styrets oppfatning at Bergen Næringsråd engasjerer og inspirerer medlemmene, samtidig som organisasjonen på en god måte løfter regionens viktigste utfordringer og tar ansvar for å skape oppmerksomhet og fremdrift i saker som er viktig for næringslivet.
Bergen, 16. mars 2020

 

Styret i Bergen Næringsråd
Aslak Sverdrup (Styreleder)
Katrine Trovik (Nestleder)
Gard Kvalheim
Petter Ole Jakobsen
Jannicke Hilland
Peggy Krantz-Underland
Per Grieg jr.
Marit Warncke (Adm. direktør)

Medlemmer i styret

Aslak Sverdrup

Aslak Sverdrup

Styreleder

Adm. direktør, Akvariet i Bergen

Katrine Trovik

Nestleder

Selvstendig næringsdrivende

Petter Ole Jakobsen

Styremedlem

CTO, Vizrt

Jannicke Hilland

Styremedlem

Konserndirektør, BKK ASA

Per Grieg jr.

Styremedlem

Styreleder, Grieg Seafood

Peggy Krantz-Underland

Styremedlem

CPO i Equinor

Gard Kvalheim

Styremedlem

Adm. direktør, LAB